Facebook

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne dla zamawiających

Pełnimy usługi polegające na wykonywaniu zamówień publicznych dla zamawiających. Według polskiego prawa postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Jednak zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi.

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych:

  • zasada równego traktowania wykonawców,
  • zasada bezstronności i obiektywizmu,
  • zasada uczciwej konkurencji,
  • zasada jawności,
  • zasada pisemności postępowania.

Zamówienia publiczne dla wykonawców

Kancelaria oferuje obsługę prawną dla podmiotów biorących udział w przetargach z zamówień publicznych. Zgodnie z prawem, aby uzyskać zamówienie wykonawca musi podjąć decyzję o wzięciu udziału w postępowaniu o uzyskaniu zamówienia, przeanalizować specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz złożyć konkurencyjną ofertę.

Wykonawca to podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W pierwszym etapie ubiegania się o zamówienie status wykonawcy będzie przysługiwał każdemu podmiotowi, który zadeklaruje wolę uzyskania zamówienia lub też zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu. W dalszym etapie będzie to podmiot, który złożył ofertę, w ostatnim, który zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. Jednak zanim umowa zostanie podpisana, zamawiający na podstawie złożonych ofert oraz dołączonych do nich dokumentów dokonuje oceny, czy dany wykonawca spełnia wymogi dotyczące technicznych możliwości wykonania zamówienia. Określenie warunków odnośnie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego czy sytuacji ekonomicznej następuje w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający powinien wykazać się tutaj dużą precyzją, żeby wykonawcy nie mieli wątpliwości, czy spełniają stawiane im warunki.

+48 12 200 22 99