Facebook

Zwolnienie od opłat sądowych a EPU

Zwolnienie od opłat sądowych a EPU
17.03.2016

Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego, czyli tzw. e-Sądu do polskiego systemu prawa miało na celu nie tylko uproszczenie i przyspieszenie procesu, ale także obniżenie kosztów postępowania. Pozew składany w EPU podlega opłacie w wysokości ¼ części opłaty, pobieranej od pozwu w postępowaniu zwykłym, czyli 1,25% wartości przedmiotu sporu. Osoba wnosząca pozew w EPU obowiązana jest uiścić należną opłatę bez wezwania, bowiem zgodnie z art. 130 § 6 k.p.c. w elektronicznym postępowaniu upominawczym pozew wnosi się wraz z opłatą sądową, a wniesienie pozwu bez opłaty nie wywołuje skutków jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu. Należy również wskazać, że opłaty sądowe w EPU wnoszone są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem dostawcy usług płatności.

Każdy, kto chce skorzystać z e-Sądu musi jednak pamiętać, że w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie istnieje możliwość korzystania przez powoda ze zwolnienia od kosztów sądowych, na co wskazuje art.104a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wprowadzenie tego przepisu jest motywowane tym, że rozpatrywanie wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych w znacznym stopniu przedłużałoby postępowanie, co przeczyłoby jednej z głównych idei e-Sądu, jaką jest przyspieszeniu procesu. Trzeba jednak podkreślić, że eliminacja możliwości uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych nie narusza praw powoda, bowiem to powód sam decyduje jaką drogę postępowania wybierze, a więc jeżeli chce on skorzystać ze zwolnienia ze względu na swoją sytuację materialną, to powinien on wybrać drogę tradycyjnego postępowania upominawczego. Eliminacja możliwości zwolnienia od kosztów sądowych nie dotyczy w zasadzie pozwanego, bowiem składając sprzeciw od nakazu zapłaty nie musi on uiszczać żadnych kosztów.

Co więcej, zgodnie z art. 95 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzono zasadę, że zażalenie na postanowienie sądu elektronicznego oraz skarga na orzeczenie referendarza w elektronicznym postępowaniu upominawczym są wolne od opłat sądowych.

Autorka jest Aplikantem Radcowskim w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Ewa Sacha
+48 12 200 22 99