Facebook

Zmiany w Prawie o stowarzyszeniach od maja 2016 r.

Zmiany w Prawie o stowarzyszeniach od maja 2016 r.
14.04.2016

19 listopada 2015 r. ogłoszono ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy- Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923). Ustawa wejdzie w życie z dniem 20 maja 2016 r., za wyjątkiem przepisów, które obowiązują już od 4 grudnia 2015 r. bądź zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany wprowadzone przez nowelizację obejmują m.in.:

 1. 1.Zmniejszenie liczby członków potrzebnych do utworzenia stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną z 15-stu do 7-miu, a także wprowadzenie możliwości wyboru władz stowarzyszenia przed jego rejestracją.
 2. Doprecyzowanie regulacji prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia poprzez dodanie do ustawy art. 10a i 10b. Ponadto ustawodawca przewiduje także możliwość prowadzenia działalności przez terenowe jednostki organizacyjne w oparciu o statut stowarzyszenia oraz uzyskania osobowości prawnej. Kwestia likwidacji jednostki terenowej została uregulowana natomiast w art. 10 ust. 7 Prawa o stowarzyszeniach.
 3. Dodanie do art. 11 ustawy nowego ustępu 4 zgodnie, z którym w umowach pomiędzy stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).
 4. Nadanie nowego brzmienia dotychczasowemu art. 16 ustawy Prawo o stowarzyszeniach dot. rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. W nowelizacji, bowiem do art. 16 dodano ust., 2 w którym dopuszczono możliwość wyznaczenia przez sąd rejestrowy posiedzenia wyjaśniającego, w ust. 3 zobowiązano natomiast sąd rejestrowy do oddalenia wniosku o rejestrację, jeżeli stowarzyszenie nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa.
 5. Rozszerzenie obowiązku sądu rejestrowego dotyczącego powiadamiania organu nadzoru, polegającego dotychczas na powiadomieniu o wpisie stowarzyszenia do KRS oraz przesłania statutu. Nowelizacja wprowadza w tym zakresie obowiązek sądu rejestrowego do przesłania odpisu postanowienia o wpisie stowarzyszenia, statutu stowarzyszenia, listy założycieli i podjętych uchwał, a także do zawiadomienia właściwego organu nadzorującego o wykreśleniu stowarzyszenia.
 6. Nadanie nowego brzemienia art. 25 ust., 1 w którym wyraźnie wskazano na ograniczony zakres sprawowanego nad stowarzyszeniem nadzoru wyłącznie w zakresie zgodności działania stowarzyszeń z przepisami prawa i postanowieniami statutu.
 7. Przyznanie kuratorowi kompetencji do złożenia wniosku o rozwiązanie stowarzyszenia w myśl znowelizowanego art. 31 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.
 8. Doprecyzowanie, ze wolne od opłat sądowych jest postępowanie w sprawach o wpis, jak również o zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowych jednostek organizacyjnych do rejestru. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami wolne od opłat są ponadto wnioski organu nadzorującego wnoszone do sądu w ramach sprawowanego nadzoru.
 9. Przyznanie zdolności prawnej stowarzyszeniom zwykłym, określenie zakresu odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania, uregulowanie zasad reprezentacji tych stowarzyszeń, wprowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez organ nadzoru, a także dodanie do ustawy przepisów art. 42a-42e regulujących zasady przekształcania stowarzyszeń zwykłych liczących, co najmniej siedmiu członków w stowarzyszenia rejestrowe, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017r.
 10. Wprowadzenie zasady, że w przypadku żądania wyjaśnień od władz stowarzyszenia organ nadzorujący powinien wskazać uzasadnienie takiego żądania.
 11. Autorka jest Aplikantem Radcowskim w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

  Magdalena Świder
+48 12 200 22 99