Facebook

Zmiany w doręczeniach w KPC – wrzesień 2016.

Zmiany w doręczeniach w KPC – wrzesień 2016.
19.09.2016

W dniu 8 września br. weszła w życie w pełni ustawa nowelizująca Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego, tj. ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy nowelizującej, art. 133 § 2a KPC otrzymał brzmienie: Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), doręcza się na adres udostępniany w rejestrze albo CEIDG, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres udostępniony w rejestrze albo CEIDG.

Ta zmiana wniosła istotną reformę doręczania pism procesowych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i podlegającym obowiązkowemu wpisowi do rejestru CEIDG. Jak stanowił zmieniany przepis w swym poprzednim brzmieniu, tego typu doręczenia, tj. na adres wpisany w rejestrze, dotyczył jedynie rejestrów sądowych (tj. KRS). Nie dotyczył zatem rejestru CEIDG, który rejestrem sądowym nie jest, bowiem prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Do tej pory doręczanie pism procesowych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, podlegającym wpisowi do CEIDG nastręczało wiele trudności i przeszkód, bowiem wiele wątpliwości prawnych dotyczyło sposobu skutecznego doręczenia pism procesowych osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Jak stanowi bowiem art. 133 § 1 KPC. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona zdolności procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu., co w związku z art. 135 § 1. (Doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie.), w poprzednim stanie prawnym wywoływało wiele wątpliwości praktycznych. Zmiana dotycząca doręczenia pism procesowych osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, podlegającą wpisowi do CEIDG, stanowiąca o tym, iż pisma takie doręcza się na adres wskazany w tym rejestrze, znacznie uprościła procedurę cywilną .

Poza wskazaną zmianą, w pewnym zakresie znowelizowano także przepisy postępowania cywilnego w zakresie doręczania pism procesowych pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy nowelizującej, art. 132 § 1 KPC otrzymał brzmienie: „W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma, niezawierające powyższego oświadczenia, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.” Oznacza to, iż po doręczeniu pisma bezpośrednio pełnomocnikowi, możliwe będzie jedynie skierowanie oświadczenia do sądu o tym zdarzeniu, a nie- jak dotychczas- dołączenie dowodu doręczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowodu jego wysłania przesyłką poleconą.

Ponadto, omawianą ustawą dokonano reformy w zakresie doręczeń elektronicznych. Znowelizowany art. 125 § 2 ze zn.1 KPC, stanowi bowiem, iż Jeżeli przepis szczególny tak stanowi albo dokonano wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pisma procesowe w tej sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Pisma niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. Poza tym, po zmianie stanu prawnego, oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego składa się za pośrednictwem tego systemu. Oświadczenie to jest wiążące jednak tylko w stosunku do osoby, która je złożyła.

Autor jest Aplikantem Radcowskim w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Adam Wołkowicz
+48 12 200 22 99