Facebook

Zgłoszenie sygnalizacyjne w prawie zamówień publicznych

Zgłoszenie sygnalizacyjne w prawie zamówień publicznych
30.09.2016

Zgłoszenie sygnalizacyjne w prawie zamówień publicznych

Na skutek nowelizacji pzp ustawą z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778) ustawodawca zlikwidował instytucję protestu jako nieefektywną, wprowadzając zgłoszenie sygnalizacyjne rozumiane jako przekazanie do zamawiającego informacji o czynności bezprawnie podjętej albo zaniechanej. Zasadniczą różnicą między protestem a zgłoszeniem sygnalizacyjnym, jest fakt, iż wykonawca nie jest zobowiązany do skorzystania z instytucji zgłoszenia sygnalizacyjnego do skutecznego wniesienia odwołania do sądu powszechnego.

„Ustawodawca przewidział w art. 181 ust. 1 instytucję, która nie stanowi środka ochrony prawnej. (...)Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 pzp. Informacja ta jest wnoszona do zamawiającego. Jeżeli zamawiający uzna ją za zasadną – powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Wobec czynności zamawiającego dokonanych w związku z otrzymaną informacją odwołanie nie przysługuje, chyba że w następstwie uznania informacji za zasadną, zamawiający dokona jednej z czynności, podlegających zaskarżeniu odwołaniem, o których mowa w art. 180 ust. 2” (M. Lamch-Rejowska, Ł. Laszczyński, Rozdział 25 Informacja o niezgodnej z przepisami czynności podjętej przez zamawiającego. w: Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców [online]. Wolters Kluwer Polska, Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/monografia/369253795/105).

Celowość wyżej opisanej regulacji może wydawać się bardzo wątpliwa ze względu, iż nawet bez postanowień art. 181 ust. 1 pzp wykonawca dysponowałby prawem informowania zamawiającego o ewentualnych uchybieniach proceduralnych.

Wobec powyższego niezrozumiałym jest wprowadzenie terminu do wniesienia powiadomienia. Należy zauważyć, iż „powiadomienie nie jest czynnością prawną, lecz faktyczną, a ustawa nie wyznacza jakichkolwiek skutków prawnych ani jej dokonania, ani zaniechania. Tym bardziej omawiane powiadomienie nie jest czynnością procesową, więc wprowadzenie jakiegokolwiek terminu, do którego wykonawca ma dokonać powiadomienia, nie ma sensu” (J. Jerzykowski. Art. 181. w: Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VI [online]. LEX, Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587227618/433053) . Stanowisko to uzasadnia fakt, iż zamawiający w żaden sposób nie jest związany informacją od wykonawcy. Ustawodawca w tym przypadku nie przewiduje obowiązku ustosunkowania się do powiadomienia. Bezspornym pozostaje, iż w przypadku wpłynięcia powiadomienia, zamawiającemu pozostawiona została pełna swoboda, co do dalej podejmowanych w tej kwestii działań. Jednakże należy zaznaczyć, iż w przypadku wpłynięcia do zamawiającego uzasadnionego zgłoszenia sygnalizacyjnego i jego zignorowania przez zamawiającego następnie może mieć negatywne konsekwencje w przypadku ewentualnej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub innych organów kontrolnych.

Autorka jest Specjalistą ds. Zamówień Publicznych w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Monika Bała
+48 12 200 22 99