Facebook

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży
31.10.2016

Możliwość wyrejestrowania pojazdu w sytuacji umorzenia dochodzenia w sprawie o przewłaszczenie.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo o ruchu drogowym zgodnie z którym: pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania. W tym miejscu należy wskazać, iż wyżej powołana regulacja wskazuje również katalog innych okoliczności stanowiących podstawą wyrejestrowania pojazdu tj. np. wywóz pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę; zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą; udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Zgodnie z ugruntowanym poglądem w judykaturze sądów administracyjnych pod pojęciem "kradzieży pojazdu", użytego w przepisie art. 79 ust. 1 pkt 2 p.r.d., należy rozumieć każdy przypadek, gdy właściciel utracił posiadanie pojazdu wbrew własnej woli, a pozbawienie władztwa stanowi przestępstwo (czyn zabroniony), bądź nawet wykroczenie z uwagi na wartość pojazdu. Względy natury celowościowej przemawiają za tym, aby przestępstwo przywłaszczenia traktować jako kradzież pojazdu na użytek p.r.d., skoro zgodnie z art. 79 ust. 2 tej ustawy, pojazd odzyskany po kradzieży podlega na wniosek właściciela ponownej rejestracji (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 lutego 2014 r. II SA/Gl 1337/13).

W przypadku kradzieży pojazdu do jego wyrejestrowania koniecznym jest złożenie stosownego wniosku. Jednocześnie warto wyraźnie podkreślić, iż bezpośrednią podstawą wyrejestrowania pojazdu jest oświadczenie właściciela złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej. Judykatura wyraźnie wskazuje, iż oświadczenie strony postępowania o kradzieży pojazdu (przywłaszczeniu pojazdu), nawet niezgodne z rzeczywistością, zobowiązuje organ administracji publicznej do wydania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu w rozumieniu art. 79 ust. 1 pkt 2 p.r.d. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2012 r. III SA/Po 610/12 ). Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu jest nie tylko przesłanką aktualizującą kompetencję organu administracji publicznej do orzekania w sprawie wyrejestrowania pojazdu (jest przesłanką wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego), lecz stanowi także emanację materialnoprawnych uprawnień strony do ukształtowania sprawy i jej zakresu (H. Knysiak-Kolczyk Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym). Powyższe stanowisko zostało także uwzględnione przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznając jednoznacznie, iż w świetle art. 79 ust. 1 pkt 2 p.r.d., w przypadku kradzieży pojazdu, jego wyrejestrowanie może nastąpić wyłącznie na wniosek właściciela, który złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznanie. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, że spełnienie tego warunku nakłada na organ administracji obowiązek wyrejestrowania tego pojazdu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2006 r. I OSK 773/05).

Należy jednak zauważyć, iż w praktyce odpowiednie organy wymagają również oprócz złożenia stosownego wniosku wraz z wyżej wskazanym oświadczeniem przedłożenia takich dokumentów jak: zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu – jeżeli została wydana.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w świetle powołanych wyżej regulacji Koniecznym elementem spełnienia wszystkich przesłanek zawartych w powołanym powyżej przepisie jest złożenie przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia w którym oznajmi, iż pojazd został skradziony/ przewłaszczony. Stosowne oświadczenie zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem judykatury jest warunkiem koniecznym do wyrejestrowania pojazdu. Tym samym organ administracji publicznej nie jest uprawniony do badania czy rzeczywiście doszło do kradzieży pojazdu, gdyż wykracza to poza jego kompetencje określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Wskazany wniosek o wyrejestrowanie pojazdu może zostać złożony osobiście bądź też przez pełnomocnika co wiąże się z koniecznością udzielenia pisemnego pełnomocnictwa oraz uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Dodatkowo konieczne jest również uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł od decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. Potwierdzenia dokonania stosownych opłat należy załączyć do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Autorka jest Aplikantem Radcowskim w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Monika Bała
+48 12 200 22 99