Facebook

Dopuszczalność wykreślenia danych jednego małżonka z dowodu rejestracyjnego samochodu objętego współwłasnością majątkową małżeńską

Dopuszczalność wykreślenia danych jednego małżonka z dowodu rejestracyjnego samochodu objętego współwłasnością majątkową małżeńską
21.07.2016

Analiza prawna

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ( dalej: k.r.o.) w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Zgodnie z powyższym przepisem niedopuszczalne byłoby przesunięcie między małżonkami własności pojazdu mechanicznego stanowiącego ich współwłasność małżeńską w taki sposób, iż należałby jedynie do jednego z nich. Gdyby jednak doszło do takiej sytuacji, organ administracji publicznej nie byłby uprawniony do wykreślenia z dowodu rejestracyjnego jednego z małżonków. Jeżeli natomiast małżonkowie nie dokonują przesunięcia składnikiem majątkowym należącym do nich niepodzielnie, a złożą jedynie wniosek o wykreślenia danych jednego z nich z dowodu rejestracyjnego organ administracji jest uprawniony do dokonania takiej czynności. Jak wskazuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia z 12 grudnia 2012 roku, II SA/Bd 1290/11 w postępowaniu w sprawie rejestracji samochodu rola organu administracji publicznej zostaje ograniczona do dokonania wszechstronnej oceny, w oparciu o art. 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego, czy w świetle przedstawionych dowodów, osoba, która wniosła o dokonanie rejestracji jest właścicielem pojazdu i czy przedstawione dowody są wystarczające do pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Zależnie od poczynionych ustaleń organ wydaje decyzję o zarejestrowaniu pojazdu albo też o odmowie jego zarejestrowania.

Jednocześnie należy podkreślić, iż wykreślenie z dowodu rejestracyjnego danych jednego z małżonków nie jest przejawem rozporządzenia majątkiem w rozumieniu art. 35 k.r.o. W takim wypadku samochód nadal pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej i niepodzielnie należy do obojga małżonków. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w powołanym stanie faktycznym nie dochodzi do naruszenia przepisów prawa. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 października 2015 r. III SA/Kr 467/15 Dowód rejestracyjny nie stanowi dowodu własności pojazdu, ale jedynie stanowi dokument stwierdzający dopuszczenie do ruchu danego pojazdu. Dowodem własności pojazdu zgodnie z § 4 rozporządzenia z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów jest natomiast umowa przenosząca własność tak jak np. umowa sprzedaży lub faktura VAT stwierdzająca zawarcie umowy kupna - sprzedaży, przy czym - co należy podkreślić - umowę przenoszącą własność może skutecznie zawrzeć tylko ta osoba, której własność tego pojazdu służy.

Dodatkowo Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreśla, że organy rejestrujące pojazdy nie są właściwe do ustalenie prawa własności samochodu, a ustalenie to należy wyłącznie do sądów powszechnych w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego i jedynie prawomocne orzeczenie sądu cywilnego może stanowić podstawę do zarejestrowania przedmiotowego pojazdu, zgodnie ze wskazanym wyżej § 4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.

Mając na uwadze prezentowane przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz poglądy judykatury należy stwierdzić, iż w przypadku złożenia przez oboje małżonków wniosku o wykreślenia z dowodu rejestracyjnego danych jednego z nich, organ jest uprawniony do dokonania stosownego wykreślenia. Wykreślenie nie pozbawia wykreślonego małżonka prawa własności przedmiotowego pojazdu a tym samym nie narusza przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o niedopuszczalności, w trakcie trwającej wspólności majątkowej małżeńskiej, rozporządzania udziałem lub majątkiem wchodzącym w skład tej wspólności.

Autorka jest specjalistą do spraw Prawa Cywilnego w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Paulina Osika
+48 12 200 22 99