Facebook

Ustawa o płacy minimalnej we Francji-od 1 lipca 2016 r.

Ustawa o płacy minimalnej we Francji-od 1 lipca 2016 r.
05.07.2016

7 kwietnia 2016 r. we Francji został przyjęty dekret nr 2016-418, którego głównym założeniem było zastosowanie przepisów francuskiego Kodeksu pracy również do zagranicznych przedsiębiorstw transportowych, którzy tymczasowo oddelegowują pracowników. Zgodnie z ustawą o płacy minimalnej Loi Macron, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. wszystkie zagraniczne firmy sektora transportowego, które wykonają chociaż jeden przewóz do lub z Francji bądź kabotaż, zobowiązane są wystawić zaświadczenie o delegowaniu dla każdego kierowcy, posiadać przedstawiciela we Francji i rozliczać czas pracy kierowcy na terenie Francji zgodnie z przepisami francuskimi oraz wypłacać 9,67 euro brutto za każdą godzinę pracy na jej terytorium. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, wyłączone zostają jedynie przewozy tranzytowe.

Celem wprowadzenia nowych regulacji było precyzyjne określenie procedur dostosowanych do przedsiębiorstw transportu drogowego, które delegują pracowników transportu drogowego na terenie kraju oraz procedur obowiązującego prawa przewidzianych kodeksem pracy zgodnie z dyrektywami 96/71/WE z 16 grudnia 1996 r. i 2014/67/UE z 15 maja 2014 r., ułatwienie delegowanym pracownikom transportu drogowego dostępu do informacji o przysługujących im prawach, a także poprawa systemu kontroli w celu prowadzenia skuteczniejszej walki z oszustwami podczas delegacji, jako praktykami nieuczciwej konkurencji, które szkodzą przedsiębiorstwom przestrzegającym prawa i zapewniającym delegowanym pracownikom uczciwe warunki pracy.

Aby więc wykonać przewóz na terenie Francji zagraniczni przedsiębiorcy muszą spełnić szereg wymogów ujętych w przedmiotowym akcie prawnym.

Po pierwsze, zgodnie z nowymi regulacjami zagraniczne firmy sektora transportowego delegujące pracowników na teren Francji zobowiązane są do wystawienia pracownikowi-kierowcy zaświadczenia o delegowaniu w języku francuskim. Powyższe zaświadczenie o oddelegowaniu zastępuje zgłoszenie oddelegowania przewidziane kodeksem pracy. Zaświadczenie o oddelegowaniu musi być sporządzone dla każdego delegowanego pracownika przed rozpoczęciem delegacji pracownika transportu drogowego bez względu na rodzaj przewozu. Zaświadczenie to jest ważne przez okres wskazany przez przedsiębiorstwo, obejmuje wszystkie przewozy wykonywane w ramach delegacji kierowcy-pracownika i nie może przekraczać 6 miesięcy. Zaświadczenie może tym samym obejmować większą liczbę przewozów w ramach jednej delegacji. Zaświadczenie o delegowaniu konkretnego pracownika jest wystawiane w 2 egzemplarzach: jeden egzemplarz posiada pracownik- zaświadczenie musi znajdować się w kabinie pojazdu natomiast drugi egzemplarz otrzymuje przedstawiciel firmy transportowej we Francji.

Ponadto zgodnie z przyjętą ustawą kierowca w razie kontroli na żądanie funkcjonariuszy zobowiązany jest przedstawić: kartę wynagrodzeń za okres oddelegowania lub inny równoważny dokument, zawierający stawkę godzinową brutto oraz dodatek za nadgodziny, w przeliczeniu na euro okres i godziny, które różnicują zapłatę wynagrodzenia w regularnej wysokości oraz dodatku za nadgodziny, a także urlopy i dni świąteczne oraz związane z nimi zasady wynagradzania, jakikolwiek dokument potwierdzający faktyczną wypłatę wynagrodzenia, kopię powołania przez przedsiębiorstwo jej przedstawiciela,tytuł układu zbiorowego znajdującego zastosowanie do pracowników, egzemplarz ważnego zaświadczenia o oddelegowaniu, a także umowę o pracę oddelegowanego pracownika.

Zgodnie z art. 9-1.e) dyrektywy 2014/67/UE z 15 maja 2014 r., art. L. 1262-2-1 kodeksu pracy każdy pracodawca delegujący pracowników do Francji powinien wskazać znajdującego się na terenie tego kraju przedstawiciela, który będzie się kontaktował z organami kontroli. Zgłoszenia przedstawiciela dokonuje pracodawca w formie pisemnej, które zawiera imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres pocztowy we Francji, e-mail i numer telefonu przedstawiciela oraz nazwę firmy w przypadku, jeśli na przedstawiciela powołane zostanie przedsiębiorstwo. Ponadto w zgłoszeniu należy wskazać akceptację powołania przez daną osobę/przedsiębiorcę. Zgłoszenie wskazuje datę wejścia w życie i czas trwania powołania. Przedstawiciel na czas powołania będzie odpowiedzialny za kontakt ze służbami kontrolnymi, które kontrolują wypłacanie płacy minimalnej wg. przepisów ustawy Loi Macron. Ponadto zgłoszenie przedstawiciela dokonane przez pracodawcę musi zostać przetłumaczone na język francuski. Okres ustanowienia przedstawicielstwa nie może być krótszy niż okres oddelegowania pracownika oraz kolejnych 18 miesięcy po zakończeniu delegowania. Zgodnie z przyjętymi regulacjami przedstawiciel powinien mieć możliwość odpowiadania na wezwania organów kontroli. W tym celu musi posiadać określone dokumenty takie jak odcinki płacowe za okres delegacji, które mogą być zastąpione innymi dokumentami pod warunkiem, że zawierają one szczegółowe informacje dotyczące stawki godzinowej brutto, godzin pracy (z zaznaczeniem nadgodzin), urlopów, dni wolnych od pracy i odpowiadających im składników wynagrodzenia. Przedstawiciel musi także posiadać dokumenty zawierające informacje o kwocie faktycznej wypłaty, potwierdzające jego wyznaczenie przed przedsiębiorstwo, a także zawierające nazwę porozumienia zbiorowego obejmującego delegowanego pracownika.

Na koniec dodać należy, że za niestosowanie się do nowych przepisów francuskiej ustawy grożą zarówno sankcje karne jak i administracyjne. Za brak posiadania oświadczenia na pokładzie pojazdu lub niepoprawnie sporządzone oświadczenie przepisy przewidują grzywnę 4. kategorii (max. 750 €), natomiast za brak posiadania umowy o pracę przez kierowcę grozi grzywna 3. kategorii (max. 450 €). Ponadto, za niewywiązanie się ze strony pracodawcy z obowiązku złożenia deklaracji i wyznaczenia przedstawiciela, obowiązują kary administracyjne. Obejmują one w tym samym stopniu nieprzestrzeganie zasad związanych z oświadczeniem o oddelegowaniu, jak i tych związanych z deklaracją o oddelegowaniu.

Autorka jest Aplikantem Radcowskim w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Magdalena Świder
+48 12 200 22 99