Facebook

Rejestr Spadkowy- zmiany wrzesień 2016

Rejestr Spadkowy- zmiany wrzesień 2016
13.09.2016

8 września 2016 r. w pełni weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Tego samego dnia weszła w życie ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o zmianie ustawy –Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Na mocy zawartych przepisów, wprowadzono do ustawy dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, przepisy dotyczące znowelizowanej formy Rejestru Spadkowego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 95i ustawy Prawo o notariacie Krajowa Rada Notarialna tworzy system teleinformatyczny w celu prowadzenia Rejestru Spadkowego, zapewnia notariuszom i sądom dostęp do tego systemu w celu dokonywania wpisów oraz ochronę danych zgromadzonych w Rejestrze Spadkowym przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem oraz zmianą lub utratą. Podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zapewnia notariuszowi oraz prezesowi sądu lub osobie przez niego wyznaczonej dostęp do Rejestru Spadkowego. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, Krajowa Rada Notarialna udostępnia w systemie teleinformatycznym informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia, postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku oraz europejskich poświadczeniach spadkowych obejmujące dane, o których mowa w art. 95ha. We wspomnianym art. 95ha zawarto normy dotyczące wymagań i części składowych, jakie spełniać ma i z których składać się ma Rejestr Spadkowy. W razie z kolei uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, Prezes Krajowej Rady Notarialnej niezwłocznie poleca wykreślenie z Rejestru Spadkowego uchylonego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia albo poleca dokonanie odpowiedniej zmiany wpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zgodnie zatem z postanowieniami ustaw nowelizujących, ujednolicono zbiór gromadzący notarialne akty poświadczenia dziedziczenia oraz sądowe postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Ponadto, do rejestru wprowadzona została trzecia kategoria tego typu aktów- tj. europejskie poświadczenia spadkowe, wynikające z regulacji unijnych. Wprowadzone przepisy mają na celu usprawnić, przyspieszyć i ujednolicić sferę związaną z szeroko pojmowanymi aktami dziedziczenia. Podkreśla się także, iż tego typu przepisy mają zapobiegać dublowaniu się aktów sądowych i notarialnych.

Jeśli chodzi o przepisy unijne, to zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości, „Unijne przepisy nie wymagają bezwzględnie rejestrowania EPS w krajowych rejestrach obejmujących dokumenty potwierdzające prawa do spadku. Taka rejestracja zwiększy jednak skuteczność EPS wydawanych przez polskie sądy i polskich notariuszy. Wzmocni też wiarygodność samego Rejestru Spadkowego oraz pewność obrotu prawnego, a także zminimalizuje ryzyko wydawania sprzecznych orzeczeń, czy innych dokumentów potwierdzających prawa do spadku.”

Autor jest Aplikantem Radcowskim w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Adam Wołkowicz
+48 12 200 22 99