Facebook

NOWE ULGI PODATKOWE NA INNOWACJE OD 1 STYCZNIA 2016 R.

NOWE ULGI PODATKOWE NA INNOWACJE OD 1 STYCZNIA 2016 R.
03.04.2016

Wsparcie podatkowe dla innowacji

1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności . Ustawa ta wprowadza znaczące zmiany w zakresie możliwych odliczeń w podatkach dochodowych. Uchylono przepisy regulujące zasady odliczeń w ramach tzw. ulgi technologicznej. W ich miejsce wprowadzono nową ulgę dotyczącą działalności badawczo-rozwojowej. Wprowadzona ustawą ulga polega na umożliwieniu odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową do regulacji podatku PIT i CIT.

Ustawa określa, które koszty uznaje za koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu. Zgodnie z dodanym art. 26e ustawy o PIT podatnik uzyskujący przychody ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza odlicza od podstawy obliczenia podatku koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej kosztami kwalifikowanymi. Kwota odliczenia w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej. Oznacza to, że wcześniej poniesiony wydatek zaliczany jest w pełnej wysokości do kosztów podatkowych. Ulga innowacyjna podlega odliczeniu w wysokości 30%, 20% lub 10% kosztów uzyskania przychodów.

Działalność badawczo-rozwojowa.

Za działalność badawczo-rozwojową zgodnie z ustawą uznać należy działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Dla zastosowania tego odliczenia ważny jest cel, a nie sam rezultat działań. Kluczowa jest, zatem faktyczna działalność poparta dokumentacją.

Koszty kwalifikowane.

Za koszty kwalifikowane uznaje się m.in.

  • Koszty wynagrodzeń oraz składek: wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu realizacji działalności badawczo–rozwojowej wraz ze składkami finansowanymi przez płatnika tych składek (dotyczy to również stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy);
  • Koszty materiałów i surowców: nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
  • Koszty usług: wydatki poniesione na nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także na nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową;
  • Koszty związane z korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej: warunkiem odliczenia jest, aby korzystanie nie wynikało z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem;
  • Odpisy amortyzacyjne: zaliczane do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością

Kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

  • w odniesieniu do należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz składki społecznej z tytułu tych należności-30%
  • w odniesieniu do pozostałych wydatków:
  1. 20% kosztów, jeśli podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą
  2. 10% kosztów w przypadku innych podatników.

Ograniczenia w rozliczeniu wydatków na innowacje.

Możliwość rozliczenia wydatków na innowacje podlega pewnym ograniczeniom. Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych są odliczane wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie porozumienia lub umowy z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. W przypadku badań przemysłowych i stosowanych ograniczenie to nie znajduje zastosowania. Ponadto koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Z nowej ulgi nie mogą korzystać podatnicy, którzy w roku podatkowym prowadzili działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia na innowacje, są obowiązani wyodrębnić w ewidencji rachunkowej koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Spółki typu venture capital.

Ustawa zawiera również ulgi podatkowe dla tzw. spółek typu venture capital. Spółka, której wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych i która zainwestowała, co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów w aktywa inne niż m.in. papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym jest zwolniona od podatku dochodowego z tytułu zbycia udziałów (akcji) nabytych w 2016 r. albo w 2017 r. Skorzystać z omawianego zwolnienia mogą spółki, które nie stanowią zagranicznej spółki kontrolowanej, spółki, które nie wytwarzają wyrobów akcyzowych, spółki, które nie prowadziły działalności handlowej. Co więcej, aby móc skorzystać z ulgi spółka musi również prowadzić działalność badawczo-rozwojową.

Autorka jest Aplikantem Radcowskim w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Magdalena Świder
+48 12 200 22 99