Facebook

Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami

Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami
05.05.2016

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 stycznia 2016 roku przewiduje wprowadzenie rozdziału 2apod tytułem „Komunikacja zamawiającego z wykonawcami”, wynika to z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku. Termin jej implementacji upłynął 18 kwietnia 2016 roku, jednakowoż art. 90 w/w dyrektywy zezwala państwom członkowskim na odroczenie terminu wdrożenia regulacji dotyczących obowiązkowej komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przesyłania ogłoszeń, udostępniania dokumentów zamówienia oraz następujących oraz następujących instytucji elektronicznych: aukcja elektroniczna, katalogi elektroniczne, dynamiczny system zakupów Dyrektywa pozwala na wdrożenie niniejszych regulacji do wdrożenia porządku krajowego do dnia 18 października 2018 roku.

Art. 10a projektu przewiduje użycie profilu nabywcy celem komunikacji i wymiany informacji między Zamawiającym a Wykonawcami. Będzie to narzędzie elektroniczne służące do publikacji ogłoszeń, udostępniania dokumentów, przepływu dokumentów. Za pośrednictwem profilu nabywcy Wykonawcy będą przesyłać pytania, tą samą drogą będą również otrzymywać odpowiedzi od Zamawiającego. Uprawnienie takie jak zadawanie pytań Zamawiającemu dostępne będzie dopiero po zarejestrowaniu.

Zgodnie z art. 10h Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia szczegółowe wymogi techniczne i organizacyjne profilu nabywcy, wzory dokumentów elektronicznych oraz sposób sporządzania, przechowywania, przekazywania, udostępniania i usuwania dokumentów elektronicznych.

Dalej w ust. 2 projektowanego art. 10a ustawodawca zastrzega rygor nieważności w przypadku niezachowania formy elektronicznej ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Należy podkreślić, iż w/w dokumenty muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Wyjątki

Projektowane zmiany przewidują wyjątki, kiedy to Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od wymogu użycia profilu nabywcy. Wyjątki reguluje projektowany art. 10d ust. 1 pkt 1-4, postanowienia niniejszego artykułu są tożsame z regulacjami zawartymi w w/w dyrektywie.

W przypadkach określonych w art. 10 ust. 1 składanie oferty odbywać się będzie za pośrednictwem operatora publicznego

Projekt art. 10e przewiduje możliwość zastosowania elektronicznej formy komunikacji (urządzenia elektroniczne i formaty plików, które nie są ogólnie dostępne) mimo wyspecjalizowanego charakteru zamówienia w przypadkach kiedy Zamawiający umożliwi Wykonawcom pełny i bezpłatny dostęp do odpowiednich narzędzi i urządzeń . Środki te Zamawiający musi także udostępnić w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów gdy Zamawiający wymaga zastosowania narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych tego rodzaju narzędzi.

Zamawiający wymagający zastosowania środków komunikacji innych niż profil nabywcy zobligowany będzie do przedstawienia w protokole postępowania powodów odstąpienia. Zamawiający poprzez wskazanie w ogłoszeniu o zamówienia, zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania, zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji bez ogłoszenia będzie mógł wymagać aby wykonawca złożył ofertę w formie katalogu elektronicznego.

Projektowane zmiany mają na celu ułatwienie komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami oraz elektronizacje zamówień publicznych.

Autorka jest Specjalistą ds. Zamówień Publicznych w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Monika Bała
+48 12 200 22 99