Facebook

Jednolity europejski dokument zamówienia

Jednolity europejski dokument zamówienia
04.05.2016

Podstawy funkcjonowania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w reżimie zamówień publicznych

Na mocy dyrektywy klasycznej z dnia 26 lutego 2014 roku 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014) do reżimu prawa zamówień publicznych ma zostać wprowadzony jednolity europejski dokument zamówienia (dalej JEDZ), którego celem jest ograniczenie liczby dokumentów składanych przez wykonawców. Za sprawą wprowadzenia w/w dokumentu ma mieć miejsce umożliwienie większej liczbie wykonawców udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wobec powyższego zakłada się, iż wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie będą zobligowani do przedkładania szeregu zaświadczeń, dowodów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału z chwilą przystępowania do postępowania. W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów, w których potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Stosownie do Rozporządzenia wykonawczego KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy mogą składać JEDZ na standardowym formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia. Formularz ten ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich.

Jednolity europejski dokument zamówienia będzie miał zastosowanie w postępowaniach o udzielenie zamówienia i konkursach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Od dnia 18 kwietnia 2018 r. formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia przekazywany będzie zamawiającemu wyłącznie w formie elektronicznej.

Jednolity europejski dokument zamówienia składany będzie przez wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bądź też wraz z ofertą. Dokument ten stanowi oświadczenie własne wykonawcy będące dowodem wstępnym zastępującym zaświadczenia wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie na okoliczność, że wykonawca nie podlega wykluczeniu ze względu na spełnianie przesłanek określonych w art. 57 w/w dyrektywy, oświadczenia wykonawcy stanowią także dowód na okoliczność spełniania kryteriów kwalifikacyjnych wymienionych w art. 58 dyrektywy oraz art. 65 dyrektywy.

WEZWANIE DO PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Zamawiający może na dowolnym etapie postępowania w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawdziwości złożonych oświadczeń zwrócić się do oferentów i kandydatów o przedłożenie wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. W przypadku kiedy Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy Zamawiający obligatoryjnie wzywa wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do złożenia, poprawienia bądź uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać wyłącznie dokumentów koniecznych do potwierdzenia spełnienia warunków. Katalog dokumentów jakich może wymagać Zamawiający został określony w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

Należy zwrócić uwagę na rozbieżność między projektem nowelizacji do ustawy prawo zamówień publicznych a dyrektywą klasyczną. Mianowicie zgodnie z zapisem dyrektywy Zamawiający fakultatywnie może wzywać wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów z kolei według ustawy Zamawiający obligatoryjnie wzywa wykonawcę. W przypadku kiedy wezwany wykonawca nie złoży stosownych dokumentów Zamawiający powtarza ocenę ofert i ponownie wzywa tym razem już innego wykonawcę.

W celu ułatwienia uczestnikom rynku zamówień publicznych stosowania niniejszego formularza Urząd Zamówień Publicznych sporządził instrukcję wypełniania jednolitego Europejskiego dokumentu zamówienia dostępną na stronie internetowej Urzędu www.uzp.gov.pl

Autorka jest Specjalistą ds. Zamówień Publicznych w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Monika Bała
+48 12 200 22 99