Facebook

Koniec bankowego tytułu egzekucyjnego

Koniec bankowego tytułu egzekucyjnego
09.05.2016

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12), bankowy tytuł egzekucyjny został uznany za niezgodny z Konstytucją. Jednocześnie prezentowany wyrok odroczył termin wejścia w życie powyższego rozstrzygnięcia do czasu 1 sierpnia 2016 roku. Celem takiego odroczenia terminu było umożliwienie zakończenia przez banki spraw w toku oraz wprowadzenie przez ustawodawcę odpowiednich przepisów intertemporalnych.

Wprowadzone zmiany

Bankowy tytuł egzekucyjny stanowił dokument, którym mogły się posługiwać jedynie banki. Bankowy tytuł egzekucyjny wystawiany był na podstawie oświadczenia kredytobiorcy i umożliwiał bankom, z pominięciem postępowania sądowego, rozpocząć postępowanie windykacyjne. Jedynym wymaganiem było uzyskanie klauzuli wykonalności, którą sądy, co do zasady wydawały w ciągu trzech dni od złożenia wniosku, na posiedzeniu niejawnym. Jednocześnie w poprzednim stanie prawnym banki były jedynymi podmiotami wstępującymi w obrocie gospodarczym dysponującymi powyższym przywilejem. Na mocy prezentowanego wyroku sytuacja wszystkich podmiotów została zrównana.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego reguluje także los postępowań dotyczących bankowych tytułów egzekucyjnych wszczętych przed dniem jego wejścia w życie. Postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie tej ustawy podlega umorzeniu. Jeżeli jednak przed 27 listopada 2015 r. wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się według przepisów dotychczasowych. Jednocześnie zmianie uległy przepisy prawa bankowego. Zgodnie z dodanym art. 75c prawa bankowego: jeśli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank powinien wezwać go do dokonania spłaty, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 14 dni roboczych. Ponadto w wezwaniu bank powinien poinformować również kredytobiorcę o możliwości złożenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. W sytuacji, w której bank odrzuci wniosek kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, bank zobowiązany jest przekazać mu szczegółowe, pisemne wyjaśnienia, dotyczące przyczyny odrzucenia powyższego wniosku.

Co po zmianach

W związku z powołaną nowelizacją utracą moc przepisy zezwalające bankom na wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych. Zgodnie z powyższym bank, który chce uzyskać tytuł egzekucyjny musi skorzystać z drogi sądowej i w odpowiednim postępowaniu uzyskać tytuł egzekucyjny w związku z przysługującą mu wierzytelnością, a następnie tytuł wykonawczy. Prezentowane zrównanie pozycji banków z innymi wierzycielami z pewnością wydłuży postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należnych bankom wierzytelności a tym samym zwiększą się koszty postępowania zmierzające do powyższego celu. Jak wynika z praktyk bankowych kosztami takimi zostaną obciążeni klienci banków.

Autorka jest specjalistą do spraw Prawa Cywilnego w Gorący i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych

Paulina Osika
+48 12 200 22 99